Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden Getvino B.V.

1. Definities

1.1 Onder Leverancier wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, Getvino B.V., gevestigd te Mierlo.

1.2 Onder Afnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, met wie Leverancier een overeenkomst wenst te sluiten of heeft gesloten m.b.t. een Levering, alsmede diegene voor wiens rekening en in wiens opdracht of door wiens handeling een Bestelling wordt geplaatst en/of een Levering wordt verricht.

1.3 Onder Zaken, Bestelling en/of Levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan producten, maar tevens ook het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

2. Toepasselijkheid en de totstandkoming van een overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Leverancier en op iedere overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer, alsmede op eventuele aanvullende of vervolgovereenkomsten tussen Leverancier en Afnemer. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

2.2 Indien Afnemer een Bestelling plaatst, komt de (deel)overeenkomst eerst tot stand, doordat de Leverancier deze schriftelijk aanvaardt dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

2.3 Leverancier is gerechtigd van de Afnemer te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, voor of na het totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door Leverancier verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan Leverancier de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onder voorbehoud van de overige aan Leverancier toekomende rechten, zoals het recht op schadevergoeding.

2.4 Gegevens die Leverancier verstrekt omtrent producten en/of diensten m.b.t. eigenschappen, kwaliteit, kleur, prijzen enz. in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, monsters, websites e.d., worden naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid verstrekt of opgesteld, maar zullen nimmer als bindend kunnen worden beschouwd. Overeenkomsten komen dan ook toestand onder voorbehoud van dergelijke (druk)fouten.

2.5 Leverancier behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Bestellingen te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding.

3. Prijzen en betaling

3.1 Voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld c.q. overeengekomen, is een prijs, die op de website van Leverancier, in drukwerken of in een offerte staat vermeld of tussen partijen is overeengekomen, gebaseerd op de standaard levering aan het vestigingsadres van Afnemer en zijn in die prijs alle overheidsheffingen begrepen met uitzondering van de BTW. De BTW, het statiegeld en/of verplichte toeslagen met betrekking tot geleverde emballage, de kosten verbonden aan het terugnemen en wegwerken van emballage (voor zover niet statiegeld betreffende) én extra diensten/service aan Afnemer worden apart in rekening gebracht. Indien Leverancier en Afnemer aanvullende diensten overeen zijn gekomen, zijn of worden deze standaard in de vermelde prijzen opgenomen.

3.2 Alle overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij in de periode tussen het tijdstip van aanbieding en het tijdstip van Levering bepaalde kostprijsbepalende factoren van een Bestelling wijzigen en de daaruit voortvloeiende prijsverhogingen door Leverancier niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. In die gevallen heeft Leverancier, ook na de Bestelling maar voor de levering ervan, het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van aanbieding. Wanneer de hiervoor bedoelde prijsverhoging 10% of meer bedraagt, is Afnemer gerechtigd de Bestelling zonder kosten te annuleren. Voorts staat het Leverancier vrij haar prijzen periodiek te wijzigen en/of te indexeren, welke gewijzigde prijzen gelden vanaf het moment dat deze bekend zijn gemaakt door Leverancier.

3.3 Leverancier doet aan Afnemer bij of na de Levering een factuur toekomen met vermelding van het voor de betreffende (deel)Levering verschuldigde bedrag. Klachten over een ontvangen factuur dienen op straffe van verval van het recht om te reclameren binnen acht (8) kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij de Leverancier te worden ingediend. Afnemer is verplicht het factuurbedrag zonder betalingskorting/verrekeningen en in euro’s binnen zeven (7) kalenderdagen na de factuurdatum te betalen hetzij contant ten kantore van Leverancier, hetzij door het bedrag te doen bijschrijven op een door Leverancier aangegeven bankrekening.

3.4 In geval van niet-tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van Afnemer, ongeacht of Leverancier ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar en is Afnemer een rente verschuldigd ten bedrage van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, met een minimum van 10% per jaar.

3.5 Het in 3.4 bepaalde laat onverlet het recht van Leverancier om, indien hij daartoe aanleiding ziet, van Afnemer gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde prijs vóór of bij de aflevering of, naar zijn keuze, een naar zijn oordeel genoegzame zekerheid voor de betaling van de verschuldigde prijs te verlangen. Wordt de vooruitbetaling c.q. de zekerheid niet binnen de door Leverancier gestelde termijn ontvangen, dan is Leverancier gerechtigd de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of andere nog uit te voeren overeenkomsten op te schorten of, na een vergeefse aanmaning, de overeenkomst en/of de andere overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

3.6 Alle kosten die Leverancier in of buiten rechte maakt in verband met enig tekortschieten van Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen, komen geheel voor rekening van Afnemer. De vergoeding voor de kosten die Leverancier buiten rechte maakt, is vijftien (15) procent van hetgeen Afnemer verschuldigd is maar onbetaald laat, met een minimum van € 500. Iedere betaling door Afnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente, vervolgens tot voldoening van de (incasso- en overige) kosten en tenslotte pas ter voldoening op de in hoofdsom openstaande vordering, waarbij als eerste zal worden afgeschreven op de oudst openstaande vordering, zulks ongeacht de omschrijving die de Afnemer zelf aan de betaling mocht hebben gegeven.

3.7 Afnemer mag tegenvorderingen die hij op Leverancier heeft niet verrekenen met hetgeen hij aan Leverancier verschuldigd is, behoudens voor zover die tegenvorderingen door Leverancier schriftelijk en uitdrukkelijk zijn erkend of in rechte onherroepelijk zijn vastgesteld.

3.8 De Leverancier zal de geldende statiegeldvergoeding voor emballage aan zijn Afnemer alleen uitbetalen, indien en voor zover de Afnemers de retouremballage onbeschadigd en goed gesorteerd bij hem inleveren. Onder retouremballage wordt verstaan: flessen, kratten, dollies, trays, pallets en alle overige primaire, secundaire en tertiaire verpakkingen die met statiegeld of een retourpremie zijn belast en die bedoeld zijn om te worden ingeleverd bij de Leverancier. Onder geldende statiegeldvergoeding wordt verstaan: de statiegelden zoals die zijn vastgelegd in de thans of in de toekomst gelden verordeningen, besluiten en/of wetgeving aangaande verpakkingen en/of emballage.

3.9 Aan Afnemer komt geen recht tot opschorting van zijn verplichtingen uit een overeenkomst jegens Leverancier toe, behalve voor zover Leverancier daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd dan wel voor zover en zolang er met betrekking tot die overeenkomst aan de zijde van Leverancier onmiskenbaar sprake is van een termijnoverschrijding.

4. Levering (termijn; plaats van afgifte; risico-overgang; afnameplicht)

4.1 Enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn doet de Leverancier nog niet in verzuim zijn. Daarvan is pas sprake wanneer Leverancier om hem toe te rekenen redenen ook niet levert binnen een hem na de overeengekomen leveringstermijn, schriftelijk gestelde nadere en redelijke termijn.

4.2 Afnemer mag de overeenkomst wegens een termijnoverschrijding, die aan Leverancier is toe te rekenen en hem ingevolge het in 4.1 bepaalde in verzuim doet zijn, slechts ontbinden, voor zover de overeenkomst nog niet is nagekomen.

4.3 Leverancier is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en in samenhang daarmee tot het toezenden van deelfacturen.

4.4 Levering geschiedt -overeenkomstig artikel 3.1- aan het vestigingsadres van Afnemer. Vervoer en verplaatsing op het terrein en/of binnen de binnenruimte van de Afnemer zijn niet in de aflevering begrepen tenzij anders overeengekomen.

4.5 Op Afnemer rust een afnameplicht. Neemt Afnemer de voor hem bestemde en aan hem aangeboden Levering (om niet aan Leverancier toe te rekenen redenen) niet (tijdig) af, dan is Leverancier gehouden, binnen vijf (5) kalenderdagen na dagtekening van het (email)bericht van Leverancier aan Afnemer dat de (deel)Bestelling te zijner beschikking staat, het verkochte af te halen. Indien de Afnemer verzuimt de (deel)Bestelling binnen voormelde termijn af te halen en/of alsnog in ontvangst te nemen, is Leverancier gerechtigd 2% van de goederenwaarde per week of gedeelte daarvan (met een maximum van € 75,00 per week) als opslagkosten aan de Afnemer in rekening te brengen. Nadat 4 weken zijn verstreken of wanneer de goederen beperkt houdbaar zijn - op kortere termijnen, heeft Leverancier de keuze de Levering c.q. overeenkomst te ontbinden en de door haar geleden schade en kosten met Afnemer te verrekenen en/of op Afnemer te verhalen of nakoming te blijven eisen.

4.6 Bij Levering is de Afnemer verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats en dient ervoor zorg te dragen dat de wacht- en verwerkingstijd tot het minimum beperkt blijft. Het op enigerlei wijze vervoeren of verplaatsen van de Levering binnen de bedrijfsruimten of op het terrein van de Afnemer is niet standaard inbegrepen en geldt als (aanvullende) opdracht.

4.7 Indien en zodra de (deel)Bestelling aan het adres van Leverancier aan de Afnemer ter beschikking is gesteld, gaat het risico daarvan over op de Afnemer. Bij aflevering van de (deel)Bestelling op het adres van Afnemer is het inladen, vervoeren en uitladen voor risico van Leverancier. Zodra de (deel)Bestelling bij het bedrijf van de Afnemer zijn uitgeladen, gaat het risico daarvan over op Afnemer. Wenst de Afnemer de (deel)Bestelling op een andere dan de gebruikelijke wijze of plaats te laten plaatsvinden, dan kan Leverancier de hieraan verbonden kosten bij Afnemer in rekening brengen.

4.8 Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Leverancier en geschiet op kosten en risico van Afnemer

5. Overgang van eigendom

5.1 De eigendom van door Leverancier geleverde Zaken gaat op Afnemer niet eerder over dan nadat Afnemer al hetgeen hij uit hoofde van of in verband met enige met Leverancier gesloten overeenkomst tot het leveren van Zaken en/of het verrichten van diensten aan Leverancier verschuldigd is, ten volle heeft betaald.

5.2 Afnemer is verplicht de Zaken, waarvan de eigendom nog bij Leverancier rust, duidelijk afgescheiden van andere zaken en overigens naar behoren te bewaren en deze voor de duur dat zij nog onder hem zijn mede ten behoeve van Leverancier naar behoren tegen het risico van beschadiging of verlies door brand, explosie of diefstal te verzekeren.

5.3 Over Zaken, waarvan de eigendom nog bij Leverancier rust, mag Afnemer niet anders beschikken dan past in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf; daaronder valt niet het gebruik van die Zaken voor het verstrekken van zekerheid.

5.4 Wanneer Afnemer enige verplichting uit hoofde van of in verband met enige met Leverancier gesloten overeenkomst niet ten volle nakomt, is Leverancier gerechtigd de hem nog in eigendom toebehorende Zaken eigenmachtig terug te nemen, zonder dat hij tot enige vergoeding is gehouden. Afnemer is verplicht hierbij alle gewenste medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van € 500 per dag dat dit onmogelijk wordt gemaakt en/of niet de nodige medewerking wordt gegeven. Alle kosten van terugnemen zijn voor rekening van Afnemer. Afnemer verleent Leverancier reeds nu vooralsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

5.5 De eigendom van die geleverde emballage, waarvoor Afnemer statiegeld heeft betaald en/of die voor hergebruik in aanmerking komt, gaat in geen geval over op Afnemer.

5.6 Alle documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, offertes, overeenkomsten, bestekken, ontwerpen, etc., die door Leverancier aan Afnemer worden verstrekt blijven eigendom van Leverancier. Afnemer is niet gerechtigd deze aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld.

6. Kwaliteit; keuring; tekortkomingen

6.1 De afgeleverde Zaken gelden slechts als niet deugdelijk indien Afnemer aantoont dat zij niet voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen, die ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst voor die zaken gelden, en niet beantwoorden aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en/of niet geschikt zijn voor het gebruik, dat door Afnemer voor of bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is genoemd of dat uit de aard van de zaken onmiskenbaar blijkt.

6.2 Afnemer is gehouden de afgeleverde Zaken bij of onverwijld na afgifte op volledigheid en deugdelijkheid te (doen) onderzoeken. Op tekorten en gebreken, die Afnemer bij of onverwijld na de afgifte heeft ontdekt of die Afnemer met een zorgvuldige inspectie zou hebben kunnen ontdekken, kan Afnemer tegenover Leverancier geen beroep meer doen, indien van die tekorten of gebreken niet binnen tien (10) kalenderdagen na afgifte van de betrokken Zaken schriftelijk onder nauwkeurige omschrijving van de tekorten en gebreken aan Leverancier melding is gemaakt. Op tekorten en gebreken, die Afnemer niet bij of onverwijld na de aflevering met een zorgvuldig onderzoek heeftkunnen ontdekken, kan Afnemer tegenover Leverancier nog gedurende een periode van uiterlijk twee maanden na afgifte van de betreffende Zaken een beroep doen, mits Afnemer die tekorten en gebreken binnen tien (10) kalenderdagen na ontdekking in de twee maanden periode schriftelijk met een nauwkeurige omschrijving van de tekorten en/of gebreken aan Leverancier meldt en aantoont, dat de tekorten en gebreken reeds voor de afgifte van de betreffende Zaken bestonden.

6.3 In geval van tekorten of gebreken die overeenkomstig het in 6.2 bepaalde tijdig en op juiste wijze zijn gemeld en aan Leverancier zijn toe te rekenen, zal Leverancier, naar zijn keuze, de tekorten of gebreken opheffen dan wel Afnemer op basis van de overeengekomen koopprijs crediteren voor dat deel van de Levering, waarop de tekorten en/of gebreken betrekking hebben.

6.4 In het geval nakoming redelijkerwijs nog mogelijk of zinvol is, kan Afnemer de overeenkomst wegens Leverancier toe te rekenen tekorten of gebreken ontbinden of doen ontbinden, maar slechts voor zover Leverancier ook na een schriftelijke aanmaning daartoe niet binnen een alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn erin slaagt de tekorten of gebreken op aanvaardbare wijze op te heffen. In het geval nakoming redelijkerwijs niet meer mogelijk of zinvol is en Leverancier ook na een aanmaning daartoe nalaat hem te crediteren overeenkomstig het in 6.3 bepaalde, kan Afnemer de overeenkomst wegens Leverancier toe te rekenen tekorten of gebreken ontbinden of doen ontbinden, maar slechts voor zover de overeenkomst niet naar behoren is nagekomen.

6.5 Indien recall-acties door (leveranciers van) Leverancier worden geïnitieerd i.v.m. bij de fabricage of verpakking ontstane productgebreken, dient de Afnemer met de betreffende Zaken tehandelen conform de door Leverancier in die gevallen bekendgemaakte of alsdan te verstrekken recall-procedure.

7. (On-)toerekenbaarheid van tekortschieten

7.1 Indien Leverancier tekortschiet in de nakoming van een verplichting jegens Afnemer, kan dat tekortschieten niet aan Leverancier worden toegerekend en is er sprake van overmacht, indien het tekortschieten een gevolg is van een buiten de macht van Leverancier gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, althans voor zover Leverancier ter zake van het ontstaan of vermijden van de nadelige gevolgen ervan geen serieus verwijt valt te maken, zoals oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage, brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen, storing in de energievoorzieningen, ernstige bedrijfsstoring, ziekte van personeel op ongewone schaal, staking, bedrijfsbezetting, blokkade, boycot, tekort aan grondstoffen, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen waaronder invoer-, uitvoer-, doorvoer-, productie- of leveringsverboden, niet of niet tijdig presteren van een door Leverancier bij de uitvoering betrokken derde, waaronder een toeleverancier.

7.2 Voor zover Leverancier de overeenkomst tijdelijk niet (naar behoren) kan nakomen als gevolg van overmacht als in 7.1 bedoeld, worden de wederzijdse verplichtingen van het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst, dat door de overmacht wordt getroffen, opgeschort. Als tijdelijke overmacht geldt een niet (naar behoren) kunnen nakomen gedurende maximaal dertig (30) min of meer aaneengesloten kalenderdagen. Blijft de overmachtsituatie daarna nog voortbestaan, dan kan ieder van de partijen de overeenkomst ontbinden voor het deel dat door de overmacht wordt getroffen.

8. Aansprakelijkheid voor schade

8.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die Afnemer lijdt, tenzij hem te dier zake grove schuld of ernstige nalatigheid kan worden verweten en bewezen. In dat geval is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot het bedrag van de (deel)Bestelling die tot de aansprakelijkheid heeft geleid, met een maximum van € 5.000, dan wel tot het bedrag dat de verzekeraar van Leverancier in een voorkomend geval aan de Leverancier uitkeert.

8.2 De Afnemer dient tijdens vervoer en de opslag van door Leverancier geleverde Zaken te handelen volgens de daarvoor geldende weten regelgeving, waaronder de HACCP-normen en de bewaarvoorschriften, bij gebreke waarvan geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor (schade ten gevolge van) gebreken aan deze Zaken. Indien Zaken zijn voorzien van een uiterste houdbaarheidsdatum of geleverd zijn in een consumentenverpakking geldt dat Leverancier bij consumering of gebruik van deze Zaken na de uiterste houdbaarheidsdatum of verkoop anders dan in deze consumentenverpakking geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaardt en Afnemer ziet erop toe dat deze Zaken na deze datum en/of zonder deze consumentenverpakking niet (meer) worden verwerkt of verkocht.

8.3 Enige verdere aansprakelijkheid voor (indirecte en/of vervolg)schade is uitgesloten, daaronder begrepen doch niet beperkt tot personele kosten, stagnaties of bedrijfsschade. Afnemer vrijwaart Leverancier voorts tegen alle schadevorderingen van derden in verband met door Leverancier aan hem geleverde Zaken of voor hem verrichte diensten, behoudens voor zover deze schade in de verhouding tot Afnemer krachtens deze overeenkomst voor rekening van Leverancier komt en overeenkomstig artikel 8.1 aan Leverancier kan worden toegerekend.

8.4 Afnemer dient op straffe van verval van zijn recht op schadevergoeding binnen vijftien (15) kalenderdagen, nadat hij het ontstaan van schade, waarvoor Leverancier mogelijk aansprakelijk is, heeft ontdekt, hiervan Leverancier schriftelijk te verwittigen met een zo nauwkeurig mogelijke opgave van oorzaak, aard en omvang van de schade. Behoudens voor zover schade conform het in de vorige zin bepaalde is gemeld, vervalt het recht op vergoeding van deze schade in zijn geheel zes maanden na het tijdstip waarop de levering van de Zaken of diensten had moeten geschieden of heeft plaats gevonden. Iedere aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer, op welke grond en uit welke hoofde dan ook, vervalt sowieso na verloop van 2 jaar nadat de Zaken aan Afnemer zijn geleverd en/of de schade aan Afnemer bekend was of had kunnen zijn.

9. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende Zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) blijft buiten toepassing.

9.2 Geschillen tussen Leverancier en Afnemer worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Midden-Nederland. Leverancier is echter bevoegd het geschil aan een andere, op grond van de wet of een verdrag bevoegde Nederlandse of buitenlandse rechter voor te leggen.

10. Conversie Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden of tussen partijen gesloten overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, dan laat dat de toepasselijkheid van de overige bepalingen ongemoeid en converteert de nietige bepaling qua inhoud en/of strekking in een bepaling die zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toekomt, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan

11. Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Get Vino BV
Handelend onder de naam/namen: Get Vino BV

Vestigingsadres: 
Get Vino BV
Ambachtweg 11
5731AE Mierlo

Telefoonnummer: +31 (0) 85 13 03 882
E-mailadres: info@getvino.nl

KvK-nummer: 85999709
Btw-nummer: NL863827044B01